به گزارش ۸دی حسینعلی حاجی دلیگانی در این رابطه اظهار داشت: اینکه گفته می شود طرحاستیضاح ظریف وزیر امور خارجه به دلیل کاهش امضاها از دستور کار خارج شده است، صحت ندارد.

وی تصریح کرد: چند نفر معدود امضای خود را پس گرفته اند، اما همچنان این طرح در دستور کار مجلس است، چرا که برای استیضاح نیاز به ۱۰ امضا داریم. مگر اینکه برخی نخواهند این طرح در دستور کار باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با جدیت طرح استیضاح وزیر خارجه را پیگیری می کنیم و امیدواریم هر آنچه به صلاح کشور و مردم است، در نهایت محقق شود.

حاجی دلیگانی گفت: ممکن است برخی از نمایندگان نخواهند وزیر خارجه استیضاح شود و آن را به مصلحت ندانند، اما نمی توان مانع از انجام وظائف دیگر نمایندگان شد.

وی در پایان تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که باید قانون اجرا شود.