تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۶-۷:۱۵ ب.ظ
کد خبر : 239486
نسخه چاپی نسخه چاپی
8دی گزارش می دهد؛

برگزاری همایش ملی ابریشم ایران در دانشگاه گیلان/ پذیرفته شدن ۷۷ مقاله از هیئت های علمی دانشگاه های سراسر کشور

حمیدرضا دنیادیده

همایش ملی ابریشم ایران در سه بخش ﮐﺸﺎورزی، ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ، ادﺑﯿﺎت و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری در دانشگاه گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ۸دی از رشت، همایش ملی ابریشم ایران صبح امروز به همت گروه پژوهشی کرم ابریشم دانشگاه گیلان و با همکاری مرکز توسعه نوغانداری کشور و مرکز تحقیقات ابریشم کشور در تالار حکمت این دانشگاه با حضور هیئت های علمی دانشگاه های کشور برگزار و ۷۷ مقاله از ۱۰۰ مقاله ارسال شده انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.
در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی همایش ملی ابریشم ایران کارشناسان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری مقالاتی را در رابطه با نقد و بررسی شیوع بیماری پبرین در استان های مختلف در سال ۱۳۹۶ و راه های پیشگیری وکنترل آن در ایران، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮدر ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻣﺒﺘﻼیان به دیابت ارائه شد.
شرکت کنندگان در این همایش در ادامه ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری، اﻟﺰاﻣﺎت آﺗﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر، برآورد ﻫﺘﺮوﺑﻠﺘﯿﻮزﯾﺲ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ و ﮔﺰارش ﭼﻨﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﺗﺪ اﻧﮕﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻓﺮارﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﺗﻮت Morus alba در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

در ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ این همایش اعضای ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه های ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، اصفهان، یزد و گیلان به مباحثی همچون تهیه ﻧﺎﻧﻮ ذرات از اﻟﯿﺎف اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ روش آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺑﺮرﺳﯽﺗﺎﺛﯿﺮﮐﯿﺘﻮﺳﺎن ﺑﺮ رﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻻی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﭘﻨﺒﻪای ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻠﻮرد، اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽﻓﺮش اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آن برای شرکت کنندگان ارائه شد.
اعضای هیئت علمی و صاحبان مقاله در ادامه این بخش اﺻﻼح ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎرﭼﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎپ و ﭘﺪ -ﺧﺸﮏ -ﭘﺨﺖ و ﺑﺮرﺳﯽﺧﻮاص ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﺑﺨﺎر آب ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص رﻫﺎﯾﺶ داروی ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮ اﻟﯿﺎف ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﻦ اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاص اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﯿﻠﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ژاﭘﻨﯽ را در مقالات خود به آن اشاره کردند.
همچنین در بخش ﺗﺎرﯾﺦ، ادﺑﯿﺎت و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری همایش مذکور توسط ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺸﻮر، اعضای ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮔﯿﻼن ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن، داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و دانشگاه آزاد تهران مرکز مقالاتی در زمینه ﻋﻮاﻣﻞﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاران اﺳﺘﺎن گیلان، ﭘﮋوﻫش ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورشﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم مورد توجه قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این بخش از همایش نیز به مباحث و مواردی نظیر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری دراﺳﺘﺎن گیلان، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت اﺑﺮﯾﺸﻢ گیلان در دوره ﭘﻬﻠﻮی، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﺶﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و همچنین راه دریایی ابریشم و جایگاه شهر-بندرهای ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
در بخش دیگر این همایش از سوی دانشگاه گیلان و مرکز تحقیقات و توسعه ابریشم اﻫﺪا ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن همایش، ﻗﺪرداﻧﯽ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و همچنین ﮔﻮاﻫﯽ بهاعضای شرکت کننده ارائه شد.
گفتنی است در حاشیه این همایش نمایشگاهی از چهار هنرمند گیلانی در بخش تولیدات فرش ابریشمی و دو هنرمند گیلانی در بخش رشتی دوزی حضور داشتند و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، گلستان، اصفهان، نخ‌ریسی سنتی تربت‌حیدریه، رنگ رزی سنتی گیلان و گنبد و ابریشم‌کشی ماشینی شهرستان شفت نیز در این نمایشگاه به معرض عموم قرارگرفت.
از دیگر جنبه های این همایش فعالیت پنج کارگاه عملی پرورش کرم ابریشم در این نمایشگاه بود که ابریشم‌کشی سنتی و صنعتی ، رنگرزی ابریشم، قالی‌بافی و رشتی دوزی به‌صورت زنده برگزار شد.
لازم به ذکر است اعضای شرکت کننده در این همایش از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺸﻮر که در مجتمع خاتم الانبیا شهرداری رشت برپا شده بود بازدید به عمل آوردند.
انتهای پیام/

نظرات خوانندگان
  • ۱) 8دی نیوز، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
  • ۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
  • ۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • ۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • ۵) در صورت وارد کردن صحیح ایمیل خود ،می توانید از قابلیت "مرا از نظرات بعدی این پست با خبر کن!" استفاده نمایید.

آخرین اخبار

در حاشیه